Toepasselijkheid Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur


Uiteraard heeft ons kantoor ook belang bij een goede dienstverlening.
Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie.
In een dergelijke situatie is het volgende voor u belang:

1. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing, en met de ondertekening van de opdrachtbevestiging is dit reglement eveneens voor u van toepassing.

2. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan uw advocaat. De klachtenbrochure dient bij de behandeling van uw klacht als leidraad. Indien de brochure niet in uw bezit is zal deze direct na ontvangst van uw bezwaren aan u worden toegezonden.

3. Een klacht dient u binnen drie maanden kenbaar te maken na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft kunnen geven. Ons kantoor zal een oplossing van het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na ontvangst van de klacht. Als ons kantoor niet tot een voor u bevredigende oplossing komt kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indien van bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.

4.  De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit reglement is op te vragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres:
Postbus 90600 te 2509 LP 's-Gravenhage, danwel is in te zien of te dowloaden via www.advocatenorde.nl  onder hoofdje 'Probleem met uw advocaat'.

5. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

6. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

7. Als sprake is van dienstverlening aan een particuliere client voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de client zich binnen een maand tot de gewone rechter wendt na afhandeling van de klacht door ons kantoor. Als sprake is van incasso van een vordering op een particuliere client is alleen sprake van een bindend advies indien de client het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso arbitrage van toepassing.

8. Naast de bevoegdheid om te oordelen over klachten m.b.t. de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van alle soorten declaraties is de Geschilllencommissie tevens bevoegd te oordelen over schadeclaims tot maximaal € 10.000,=.

9. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan€ 10.000,=.
Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000,= geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

10. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.